Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena FurmańczukKontakt: +48 662 277 990

Kancelaria Prawa Kanonicznego
Magdalena Furmańczuk


Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdaleny Furmańczuk (z biurami w Warszawie i Zamościu) zapewnia kompleksową pomoc w sprawach o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa. Mylnie proces ten kojarzony jest z długotrwałym postępowaniem, które może trwać nawet kilka lat. Reformy wprowadzone do prawa kanonicznego w grudniu 2015 roku, przez papieża Franciszka mają na celu uproszczenie i przyśpieszenie działania sądów kościelnych. Określone są pewne zmiany proceduralne w dotychczasowym procesie prowadzonym przez te sądy .

Czy jest możliwy rozwód kościelny?

Rozwód kościelny to niewłaściwe określenie stwierdzenia nieważność małżeństwa. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą się rozwieść lub unieważnić związku. Istnieją jednak podstawy prawne do wszczęcia procesu o stwierdzenie nieważność małżeństwa, przed sądem kościelnym

Jak rozpocząć postępowanie?

Adwokat kościelny z naszej kancelarii w Warszawie i Zamościu oceni szansę Klienta na powodzeniem procesu. Etap ten obejmuje weryfikację stanu faktycznego i analizę podstaw prawnych. Kolejnym krokiem jest sporządzenie skargi powodowej, która inicjuje proces przed właściwym sądem. Zasadniczą częścią procesu jest postępowanie dowodowe, podczas którego przedstawiane są dowody świadczące za nieważnością małżeństwa.

Zakres pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa polega na ciągu czynności procesowych, których rezultatem jest rozstrzygnięcie, czy małżeństwo zostało zawarte ważnie, czy też nie. Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Oferuje porady prawne, na każdym etapie procesu, przed sądami kościelnymi I i II instancji.zobacz więcej

Unieważnienie małżeństwa kościelnego


Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdaleny Furmańczuk w Warszawie i Zamościu pomaga dopełnić formalności związanych z uznaniem nieważności ślubu kościelnego (potocznie często określanego jako unieważnienie ślubu kościelnego).

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się w momencie przyjęcia dekretem przez Sąd skargi powodowej, złożonej przez stronę inicjującą proces – powoda. Według kan. 1672 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz art. 1 Mitis Iudex Dominus Iesus w sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są :

  1. trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
  2. trybunał miejsca w, w którym jedna ze stron lub obie strony mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie;
  3. trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów.

Brak właściwości sądu  do rozpatrzenia sprawy powoduje odrzucenie skargi powodowej.

Centralną częścią procesu jest postępowanie dowodowe zwane instrukcją sprawy. Podczas tego etapu procesu odbywa się przesłuchanie stron, świadków, opinię wydają powołani w sprawie biegli.

Po  zgromadzeniu środków dowodowych proces przechodzi w końcową fazę, na którą składają się ogłoszenie akt procesowych, zamknięcie postępowania dowodowego i dyskusja nad sprawą zakończona orzeczeniem sędziego. Wyrokowanie jest czynnością zarezerwowaną dla sędziego, zarówno strony procesowe jak i ich adwokaci nie mogą podejmować żadnych działań.  Wyrok zaś zostanie wydany i ogłoszony po tym, jak sędziowie opierając się na aktach, faktach i dowodach przedstawionych w sprawie, osiągną pewność moralną, co do rozstrzygnięcia.

Unieważnienie ślubu kościelnego - jakie są dopuszczalne dowody?

Z chwilą zawarcia małżeństwa kanonicznego obowiązuje domniemanie prawne jego ważności. Małżonkowie nie mogą własną powagą twierdzić o nieważności małżeństwa. Może ją orzec jedynie trybunał kościelny po przeprowadzeniu procesu sądowego. Środki dowodowe są przedstawiane i gromadzone na etapie instrukcji sprawy, która stanowi istotną cześć procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Każda sprawa wniesiona do sądu domaga się przedstawienia konkretnych dowodów na uzasadnienie roszczeń . Nie wystarczy więc coś zadeklarować przed sędzią, ale należy to udowodnić podając szereg faktów przemawiających za prezentowaną tezą . Dowody dopuszczone do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa muszą być merytorycznie związane z badaną sprawą.

Według kanonu 1527 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku „Mogą być przytoczone dowody jakiegokolwiek rodzaju, które wydają się pożyteczne do poznania sprawy i godziwe”.
Przesłuchiwania sądowe stanowią istotny sposób pozyskania dowodów z oświadczeń stron, zeznań świadków, a w niektórych przypadkach również biegłych. Co do mocy dowodowej dokumentu prawodawca pozwala, aby dowód z dokumentów prywatnych lub publicznych był dopuszczalny w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zarówno dokumenty publiczne jak i prywatne aby były wiarygodne muszą być autentyczne i prawdziwe.

W odniesieniu do kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, wszystkie czynności procesowe są ściśle określone i rodzą określone skutki prawne, które mają dać odpowiedź na pytanie – „czy małżeństwo zostało ważnie zawarte?”.

Więcej zobacz:


BLOG

Proces skrócony tzw. 45-dniowy – pytania i odpowiedzi


Co to jest proces skrócony? Dokumentem Mitis Iudex Dominus Iesus, obowiązującym od 8 grudnia 2015r., papież Franciszek wprowadził możliwość zastosowania…

Czytaj Więcej

Przyczyny stwierdzenia nieważności małżeństwa


Małżeństwo jest związkiem o charakterze prawnym między jednym mężczyzną a jedna kobietą, w ich męskości i kobiecości, którzy w ten…

Czytaj Więcej

Czy kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa przebiega tak jak cywilny proces rozwodowy?


Stwierdzeni nieważności małżeństwa w świetle prawa kanonicznego nie jest odpowiednikiem rozwodu w prawie rodzinnym. Mylne jest używanie sformułowania „rozwód kościelny”,…

Czytaj Więcej

Formularz kontaktowy

Facebook   Instagram
tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl

tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa

ul. P.S. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość

© 2017 - 2020 kancelaria.furmanczuk.pl NIP: 9221816673, REGON: 363934371 | design by: aga-grafik.pl