Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena FurmańczukKontakt: +48 662 277 990

FAQ

Jak długo trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa potocznie nazywany  „rozwodem kościelnym” ?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w I instancji powinien trwać rok, w II instancji pół roku. Praktyka jednak ustanawia jego wydłużenie. Decydującą o tym przyczyną jest ilość spraw  procedowanych przez dany sąd kościelny. Również aktywność stron i ich zaangażowanie w toczące się postępowanie  wpływają na jego przebieg,  a co z tym jest związane na czas jego trwania. Pierwszą czynnością zmierzającą do rozpoczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. „rozwodu kościelnego”) jest weryfikacja          i ocena  stanu faktycznego sprawy oraz podstawy prawnej, które stanowić będą nie tyko o jej  przyjęciu lub odrzuceniu przez właściwy sąd, ale o całym toku i czasie trwania procesu.  Profesjonalna pomoc adwokata kościelnego i dokonywane w jej obrębie  działania prowadzą do usprawnienia procedury procesu o „unieważnienie ślubu kościelnego” i sprzyjają  w dążeniu do osiągnięcia określonego celu.

Jaki jest koszt  „unieważnienia ślubu kościelnego” ?

Mając na uwadze ponoszone nakłady finansowe związane z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy uwzględnić ich dwa rodzaje, a mianowicie: koszty sądowe (ustalane przez sądy kościelne) i koszty pomocy prawnej (adwokata kościelnego).

Koszty sądowe określane też opłatą sądową są ustalane przez poszczególne sądy kościelne (diecezjalne) i ich wysokość nie jest jednakowa. Rzeczone koszty ponosi strona inicjująca proces – strona powodowa i określane są  jednokrotnie.  Za zgodą sądu, po uwzględnieniu trudności we wniesieniu opłaty sądowej w całości, może ona być regulowana  w częściach.

Honorarium adwokata kościelnego zależy od poziomu trudności sprawy, formy i sposobu świadczonej  pomocy jak również od profesjonalizmu i kompetencji.

Czy każdy proces może być „skrócony” ?

Proces ten jest stosowany gdy zachodzą szczególne okoliczności, z racji na które, można go prowadzić w trybie nieco uproszczonym a tym samym szybszym. Proces skrócony jest możliwy do prowadzenia tylko w wyjątkowych i ściśle określonych sytuacjach, muszą być one oczywiste i niebudzące żadnych wątpliwości. Pierwszym koniecznym warunkiem przeprowadzenia procesu skróconego jest zgodne żądanie małżonków – czego wyrazem jest wspólne podpisanie skargi powodowej. Zgodność małżonków powinna dotyczyć również: tytułu nieważności małżeństwa, zgłoszenia środków dowodowych, czy zobowiązania się do uczestniczenia w postępowaniu. Drugim niezbędnym warunkiem prowadzenia procesu skróconego jest istnienie okoliczności dotyczących osób lub faktów, popartych zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają przeprowadzenia dokładniejszego badani albo dochodzenia oraz w sposób oczywisty wskazują na nieważność małżeństwa. Ustawodawca wymienia kilka przykładów okoliczności dotyczących rzeczy lub osób, które dopuszczają rozpoznanie sprawy o nieważność małżeństwa w formie procesu skróconego.

Posiedzenie w procesie skróconym powinno odbyć się w ciągu trzydziestu dni. W jego czasie jest przeprowadzane postępowanie dowodowe. Kończy się ono wyznaczeniem piętnastodniowego terminu na przedstawienie uwag obrońcy węzła małżeńskiego, a także wniosków obrończych stron, jeżeli takie zgłaszają. W praktyce postępowanie  „45-dniowe” może ulec przedłużeniu nawet do kilku miesięcy.

Facebook   Instagram
tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl

tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa

ul. P.S. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość

© 2017 - 2021 kancelaria.furmanczuk.pl NIP: 9221816673, REGON: 363934371 | design by: aga-grafik.pl