Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena FurmańczukKontakt: +48 662 277 990

Jak otrzymać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdaleny Furmańczuk w Warszawie i Zamościu pomaga dopełnić formalności związanych z uznaniem nieważności ślubu kościelnego (potocznie często określanego jako unieważnienie ślubu kościelnego).

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się w momencie przyjęcia dekretem przez Sąd skargi powodowej, złożonej przez stronę inicjującą proces – powoda. Według kan. 1672 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz art. 1 Mitis Iudex Dominus Iesus w sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są :

  1. trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
  2. trybunał miejsca w, w którym jedna ze stron lub obie strony mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie;
  3. trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów.

Brak właściwości sądu  do rozpatrzenia sprawy powoduje odrzucenie skargi powodowej.

Centralną częścią procesu jest postępowanie dowodowe zwane instrukcją sprawy. Podczas tego etapu procesu odbywa się przesłuchanie stron, świadków, opinię wydają powołani w sprawie biegli.

Po  zgromadzeniu środków dowodowych proces przechodzi w końcową fazę, na którą składają się ogłoszenie akt procesowych, zamknięcie postępowania dowodowego i dyskusja nad sprawą zakończona orzeczeniem sędziego. Wyrokowanie jest czynnością zarezerwowaną dla sędziego, zarówno strony procesowe jak i ich adwokaci nie mogą podejmować żadnych działań.  Wyrok zaś zostanie wydany i ogłoszony po tym, jak sędziowie opierając się na aktach, faktach i dowodach przedstawionych w sprawie, osiągną pewność moralną, co do rozstrzygnięcia.

Jakie dowody są dopuszczalne w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ?

Z chwilą zawarcia małżeństwa kanonicznego obowiązuje domniemanie prawne jego ważności. Małżonkowie nie mogą własną powagą twierdzić o nieważności małżeństwa. Może ją orzec jedynie trybunał kościelny po przeprowadzeniu procesu sądowego. Środki dowodowe są przedstawiane i gromadzone na etapie instrukcji sprawy, która stanowi istotną cześć procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Każda sprawa wniesiona do sądu domaga się przedstawienia konkretnych dowodów na uzasadnienie roszczeń . Nie wystarczy więc coś zadeklarować przed sędzią, ale należy to udowodnić podając szereg faktów przemawiających za prezentowaną tezą . Dowody dopuszczone do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa muszą być merytorycznie związane z badaną sprawą.

Według kanonu 1527 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku „Mogą być przytoczone dowody jakiegokolwiek rodzaju, które wydają się pożyteczne do poznania sprawy i godziwe”.
Przesłuchiwania sądowe stanowią istotny sposób pozyskania dowodów z oświadczeń stron, zeznań świadków, a w niektórych przypadkach również biegłych. Co do mocy dowodowej dokumentu prawodawca pozwala, aby dowód z dokumentów prywatnych lub publicznych był dopuszczalny w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zarówno dokumenty publiczne jak i prywatne aby były wiarygodne muszą być autentyczne i prawdziwe.

W odniesieniu do kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, wszystkie czynności procesowe są ściśle określone i rodzą określone skutki prawne, które mają dać odpowiedź na pytanie – „czy małżeństwo zostało ważnie zawarte?”.

Więcej zobacz:

 
tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl

tel.: +48 662 277 990
office@kancelaria.furmanczuk.pl
ul. Nowogrodzka 62C
02-002 Warszawa

ul. P.S. Wyszyńskiego 4
22-400 Zamość

© 2017 - 2024 kancelaria.furmanczuk.pl NIP: 9221816673, REGON: 363934371 | design by: aga-grafik.pl